'maatwerk
wonen met zorg'

Wonen bij de Grasboom = kiezen voor begeleiding 

Veel (jong) volwassenen met een vorm van autisme en hun ouders hebben vaak al een lastige weg afgelegd voordat zij de stap zetten om zich aan te sluiten bij een ouderinitiatief. Door de ervaring in hun zoektocht naar de juiste begeleiding, weten zij als geen ander welke begeleiding hun kind nodig is. Het streven is dan ook om, samen met een door het ouderinitiatief geselecteerde Zorgleverancier de juiste begeleiding te bieden die gericht is op: 

- Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie
- Het psychisch en psychosociaal functioneren
- Het voorkomen van verwaarlozing of maatschappelijke overlast; het afwenden van gevaar   voor de bewoner of anderen.

Dit impliceert, dat het wonen in een Grasboomproject  geen vrijblijvende zaak kan zijn, waar een bewoner naar believen in kan toetreden of van kan uittreden. Van de bewoner wordt dan ook verwacht dat hij/zij inzicht heeft in de beperking(en) die het autisme met zich mee brengt. Dit inzicht is essentieel bij het ontvangen en aanvaarden van ondersteuning bij het leren omgaan met autisme.

De Grasboomprojecten hebben er belang bij dat alle bewoners van de betreffende bewonersgroep de ondersteuning betrekken van dezelfde zorgaanbieder: alleen langs die weg kunnen de budgetten van de bewoners gezamenlijk gebruikt worden voor het verkrijgen van begeleiding over een groot aantal uren van elke dag. De zorgaanbieder wordt in samenspraak met ouders, de zorgcommissie en besturen zorgvuldig geselecteerd.

Grasboomprojecten voldoen in die zin aan de defintitie 'wooninitiatief' zoals door het ministerie van VWS beschreven.

De Grasboom werkt samen met, door de ouderinitiatieven, geselecteerde zorgaanbieders die ‘zorg op afspraak’ bieden. Een  belangrijk aspect daarbij is dat de zorgvisie van het betreffende Grasboom ouderintiatief naadloos aansluit bij de zorgvisie van de Zorgaanbieder.

Hierdoor kan een zorgpartnerschap ontstaan waarin de Zorg-professionaliteit van de Zorgaanbieder en ervaringsdeskundgheid van ouders en clienten elkaar aanvullen. Door het gezamenlijk afnemen van zorg/begeleiding; verantwoord budgetbeheer; uitwisseling van ervaring en expertise; ondersteuning van ouders (vrijwilligersrwerk / mantelzorg), kan er efficienter gewerkt worden en kwaliteit van de zorg gewaarborgd. 

Meer informatie over de zorg/begeleiding en geselecteerde zorgaanbieders van de verschillende Grasboomprojecten is te vinden onder projectinformatie.

Woningaanbod