'aandacht voor autisme
      en wonen met zorg'

 

bestaat uit 9 woonprojecten voor jongvolwassenen met een diagnose in het Autistisch Spectrum (ASS) en een normale tot hoge intelligentie.
In totaal zijn er 105 woonplekken, verdeeld over

 • Utrecht (3 projecten)
 • Hilversum (2 projecten)
 • Amersfoort (1 project)
 • Leusden (1 project)
 • Veenendaal (1 project)
 • Hoofddorp (1 project)

De projecten hebben elk een eigen bestuur, gevormd door ouders van de bewoners. Zij dragen zorg voor de organisatie van hun project. Alle projecten vallen onder de paraplu van de Grasboom met een overkoepelend bestuur van ouders (en enkele) vrijwilligers.

 

De visie van de Grasboom

Is het opzetten en organiseren van kleinschalige woonvoorzieningen voor jongvolwassenen met ASS die normaal tot hoog intelligent zijn. Het doel is zorg en begeleiding te bieden waardoor de bewoner leert zelfstandig te wonen binnen de mogelijkheden die ieder heeft. Het wonen op een project is gericht op uitstroom, zodra men verder kan met ambulante begeleiding elders.

 

De doelgroep

Richt zich op bewoners met een diagnose ASS en een normale tot hoge intelligentie. Als ondergrens hanteert De Grasboom een IQ van 75. In sommige gevallen kan passend zijn als er een reëel perspectief is op ontwikkeling en leerbaarheid.Instroom vanaf 18 jaar tot 30 à 35 jaar. Bewoners studeren, werken, doen vrijwilligerswerk of staan open voor het vinden van een reële dagbesteding. Bewoners staan open voor begeleiding en zetten zich in om hun doelen te bereiken.

 

Ouders

participeren in de organisatie van het project waar hun kind woont en / of voeren overkoepelende taken uit zolang hun kind er woont. Grasboomprojecten zijn kleinschalige projecten. Plaatsing zonder participerende ouders, voogd of familieleden is niet mogelijk. Ouders participeren in het bestuur, zorgcommissie, secretariaat, financieel beheer, PR / fondsenwerving en/of het doen van klussen. Ouders participeren niet in de zorg, maar zijn wel betrokken bij hun eigen kind.

 

Zorg op maat

Wordt geleverd door professionele zorgaanbieders. Er zijn 4 zorgaanbieders betrokken bij 8 projecten. De zorg is voornamelijk individueel gericht en er wordt gewerkt met een zorgplan. Elk project heeft een eigen team met begeleiders. Elke bewoner heeft een eigen begeleider die de zorg coördineert. Met de bewoners worden afspraken gemaakt voor begeleidingsgesprekken en praktische ondersteuning bij koken, boodschappen doen, woning verzorgen, administratie voeren etc. Bewoners kunnen binnenlopen met een vraag bij de begeleiding. Er is sprake van een redelijke zelfstandigheid, de bewoners moeten een vraag uit kunnen stellen tot er begeleiding is. Wij bieden geen 7/24 uurs zorg, meestal is er wel een telefonische bereikbaarheidsdienst. ’s Nachts is er geen begeleider aanwezig, evenmin als een deel van het weekend. Een deel van de zorg is groepsgericht. Het gaat daarbij om groepsactiviteiten met als doel om sociale vaardigheden aan te leren/oefenen en om eenzaamheid te voorkomen. In elke project bestaat de mogelijkheid om samen te koken en te eten. (Hulp) honden/katten zijn in de meeste projecten toegestaan in de eigen woning.

 

De Kwaliteit van zorg

Wordt gemonitord door de zorgcommissies (bestaande uit ouders). Deze hebben een vast overleg (6 à 8 weken) met het team begeleiders van het project. Tevens wordt er 1 à 2-jaarlijks een enquête gehouden onder bewoners en/of ouders en/of begeleiders. Hieruit worden speerpunten geformuleerd ter verbetering van de zorg. Deze worden meegenomen in het jaarlijkse overleg tussen projectbestuur en zorgverlener.

 

Wonen

Doet de bewoner in een eigen woning. Alle woningen hebben naast een woonruimte met keukentje, een slaapgedeelte. In de meeste gevallen is dat een aparte slaapkamer. De grootte van de woningen verschilt, evenals de huren en de servicekosten. De projecten vinden het belangrijk dat de huren onder de woontoeslaggrens blijven. Elk project heeft een kantoor voor de begeleiders en een gezamenlijke ruimte voor groepsactiviteiten, overleg. De kosten voor wonen en leven wordt door de bewoner zelf betaald. Dit mag niet uit het PGB betaald worden. Het bedrag dat men nodig heeft kan verschillen.

De indicatie

Die men nodig heeft is een beschikking beschermd wonen van de gemeente van het project waar men gaat wonen en een Persoonsgebonden Budget (rond de € 30.000, -). Voor de projecten Amersfoort, Leusden en Veenendaal is een `urenindicatie` van de gemeente Amersfoort nodig van ong. 10 uur per week.
Ouders wordt geadviseerd om bij het WMO loket van de gemeente waar men woont, hulp te vragen. Soms kan een andersoortige beschikking met lager PGB ingezet worden voor professionele begeleiding om een toekomstige bewoner ‘’klaar te maken” voor de volgende stap: wonen in een beschermde omgeving. Als men overstapt naar de gemeente waar het project gelokaliseerd is vraagt met bij de desbetreffende gemeente een nieuwe beschikking met passend PGB aan om er te kunnen gaan wonen. Met het individuele PGB wordt de zorg betaald die de bewoner nodig heeft, maar niet de huur en het levensonderhoud.

Voorwaarden en procedures

Om op de Grasboom te kunnen wonen:

 • is de kandidaat minimaal 17 jaar om zich te kunnen inschrijven (zie doelgroep).
 • ga je naar de website www.degrasboom.org en maakt een account aan.
 • vult de kandidaat samen met een ouder het intakeformulier in. Een begeleider mag helpen en gegevens achter laten. Dit kan niet in de plaats van de ouders.
 • volgt er een beoordeling door de wachtlijstcommissie die kijkt of alle Grasboomprojecten de zorg kunnen leveren.

Als de beoordeling positief is:

 • wordt de kandidaat op de wachtlijst geplaatst na betaling van € 50,- entreegeld. Om op de wachtlijst te kunnen blijven staan vragen we jaarlijks een bijdrage van € 25,-.
 • mag iedereen die op de wachtlijst staat reageren zodra er een woning vrijkomt in een van de projecten. Degenen, die het langst op de lijst staan, worden opgeroepen en krijgen een intake van de zorgaanbieder van het betreffende project. Als dit positief verloopt, volgt er een gesprek met de kandidaat en diens ouders met het bestuur die de beslissing neemt tot plaatsing. Als een kandidaat de beschikking beschermd wonen of urenindicatie en het bijbehorende PGB op orde heeft, is er meer kans om geplaatst te worden dan een kandidaat, die dat (nog) niet op orde heeft.
end faq

Woningaanbod