'aandacht voor autisme
      en wonen met zorg'

 

Acht wooninitiatieven
Ouders en naastbetrokkenen, verenigd in Stichting De Grasboom, stellen zich ten doel woonvoorzieningen met begeleiding 'op maat' te realiseren en te onderhouden voor jongvolwassenen met autismespectrumstoornis.

Stichting De Grasboom fungeert als een overkoepelende stichting waaronder nieuwe wooninitiatieven kunnen ontwikkelen en in stand gehouden kunnen worden. Momenteel zijn er acht Grasboomprojecten verdeeld over drie regio's. 

De verschillende projecten hebben elk 'een eigen kleur', in die zin dat de ouders. lokaal hun eigen organisatie vormgeven op het sjabloon en ervaring van De Grasboom, Zij nemen daarbij de zorg af van een geselecteerd zorgaanbieder.

Grasboomprojecten

 

Onder de paraplu van De Grasboom, werken ouders nauw met elkaar samen op aandachtsgebieden, als Zorg; Financien; wachtlijstbeheer; communicatie; maatschappelijke ontwikkelingen; Beschermd Wonen met Pgb; uitwisseling van ervaring en expertise.

Aanmelden voor de wachtlijst
Om in aanmerking te kunnen komen voor begeleiding en een appartement in een van de acht Grasboomprojecten kun je inschrijven bij de stichting De Grasboom. Een wachtlijst commissie zal de inschrijving toetsen op bewonersprofiel en contra-indicaties en je vervolgens informeren of wonen met begeleiding bij de Grasboom mogelijk is.

Inschrijven en entreegeld 
Zodra je aanmelding positief is beoordeeld kun je worden ingeschreven op de wachtlijst. Je ontvangt dan een verzoek voor  betaling van het entreegeld ( 50 euro ). De datum waarop het entreegeld is ontvangen door de Grasboom is ook de datum van inschrijving op de wachtlijst. Je krijgt een bewijs van inschrijving en op je eigen online-account kun je zien wat de status van de inschrijving is.Als je in het eerste jaar nog geen woning hebt gevonden, dan kun je je inschrijving 1 jaar verlengen door betaling van de jaarlijkste bijdrage van 25 euro. Een toelichting over het entreeged kun je onder dit hoofdtsuk vinden.

Woningaanbod
Als je op de wachtlijst staat kun je in principe in aanmerking komen voor een woning bij een van de Grasboom projecten. Bij de aanmelding kun je echter al een voorkeurproject kiezen. Je ouders en/of naastbetrokkenen kunnen dan kennismaken en actief deel gaan nemen aan het betreffende project. Als je op de wachtlijst staat ontvang je regelmatig berichten over vrijkomende woningen bij de Grasboom.

Ouderparticipatie
Ouderparticipatie is een belangrijke voorwaarde om in aanmerking te komen voor een woning. De duur van de inschrijving op de wachtlijst  en de inzet voor het project worden meegewogen bij de bepaling van de volgorde op de wachtlijst. Men kan op allerlei manieren deelnemen aan werkgroepen, bestuursfuncties of ondersteunende activiteiten. Meer informatie over de wachtlijstprocedure en ouderparticipatie is te lezen bij  de aanmelding.

Waarom vraagt de Grasboom entreegeld?
De Grasboom is geen vereniging maar een stichting. Er kan dus geen lidmaatschapsgeld gevraagd worden. Om die reden wordt er entreegeld gevraagd aan diegene die op de wachtlijst geplaatst kan worden. Door inschrijving op de wachtlijst geef je aan aan dat je gebruik wilt maken van de mogelijkheden die de Grasboom kan bieden.

entreegeldDe Grasboom is een non-profit organisatie; er is geen verdienmodel en ontvangt geen overheidsgelden en subsidies, zoals andere instellingen. De Grasboom draait volledig op vrijwilligers; de ouders en/of naastbetrokkenen van een kind dat op een van de projecten woont of gaat wonen. De zorg wordt geleverd door professionele begeleiders van een, door het ouderinitiatief geselecteerde, zorgleverancier en wordt ingekocht vanuit het Pgb.

Dankzij de inzet van de ouders kunnen de projecten worden opgebouwd en blijven bestaan.

Voor inschrijving op de wachtlijst wordt € 50 entreegeld gevraagd met een jaarlijkse verlengingsoptie voor € 25.  Na ontvangst van het entreegeld of de jaarlijkse bijdrage sta je officieel op de lijst. Vanaf dat moment kun je, als je dat wenst, regelmatig direct-mails ontvangen als er een woning vrij komt in een van de projecten. Deelnemers op de wachtlijst worden als eerste geinformeerd als er een woning vrij komt en krijgen 14 dagen de tijd om op de woning te reageren. Daarna wordt de woning openbaar gemaakt voor iedereen en kunnen ook nieuwe kandidaten zich inschrijven bij De Grasboom om voor de woning in aanmerking te kunnen komen.

Woningaanbod