'begeleid
zelfstandig wonen'

Binnen het project de Clophaemer is het wonen en de zorg gescheiden. De bewoners huren zelf een appartement bijde SSH. Stichting Studenten Huisvesting) en de zorg wordt geleverd door Reinaerde. Als een bewoner op de Clophaemer komt wonen, tekent hij / zij een zorgovereenkomst met STEC (Stichting Exploitatie Clophaemer). Het afnemen van de zorg is een vereiste om op de Clophaemer te kunnen (blijven) wonen.

Zorgvisie Reinaerde
Reinaerde heeft een algemene grondslag. Bij de ondersteuning en zorg wordt aandacht besteed aan zingeving en levensovertuiging. Het doen en laten van Reinaerde komt voort uit haar kijk op mensen:

  • de mogelijkheden van mensen;
  • mensen die in hun leven zoveel mogelijk zelf bepalen;
  • burgers die een gewoon leven willen leiden.

Reinaerde biedt ondersteuning en dienstverlening op het terrein van wonen, werken, dag- en vrijetijdsbesteding aan kinderen en volwassenen met een beperking. De vorm van begeleiding en ondersteuning is afhankelijk van de behoefte van de cliënt. Met iedere cliënt wordt individueel ingevuld wat voor hem of haar kwaliteit van bestaan is en welke ondersteuning hierbij nodig is.

Visie op begeleiding
De doelgroep met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) wordt gekenmerkt door een specifieke triade van stoornissen. Dit vraagt om een specifieke, aangepaste ondersteuning. Het doel van de ondersteuning is: behouden en/of verbeteren van kwaliteit van leven met betrekking tot lange termijn levensdoelen (wonen, werken, leren, recreëren).
Het woonklimaat moet een veilige aangepaste omgeving zijn voor de bewoners. Begeleiders helpen in het creëren van duidelijkheid, structuur, regelmaat en voorspelbaarheid, zowel in inrichting en organisatie van de leefomgeving als in de benadering. De begeleiders zijn (op de achtergrond) aanwezig, maar geven bewoners de ruimte om te ontdekken en eigen keuzes te maken.

Elke bewoner krijgt een persoonlijk begeleider toegewezen. Bewoner en persoonlijk begeleider hebben wekelijks een (individueel) contactmoment, waarin gesproken wordt over actuele zaken en gewerkt wordt aan gestelde doelen of uitgesproken wensen. De contactmomenten kunnen ook gevuld worden met praktische zaken. Er wordt nauw samengewerkt met ouders en andere betrokkenen, zoals een therapeut of jobcoach. Afspraken over de begeleiding komen terug in het begeleidingsplan.

Woningaanbod