'begeleid
zelfstandig wonen'

Zorgvisie
In het project Binnendoor is het wonen en de zorg gescheiden. De bewoners huren een appartement bij de Stichting Exploitatie Hilversum (STEH). STEH koopt de zorg in bij Sherpa. Als een bewoner op Binnendoor komt wonen, tekent hij / zij een woon- en zorgovereenkomst met STEH. Het afnemen van de zorg is een vereiste om op Binnendoor te kunnen (blijven) wonen.

Het doel is de bewoners te begeleiden naar een zo zelfstandig mogelijk bestaan. Door, waar nodig, gerichte ondersteunende en activerende begeleiding te bieden, bij voorkeur door middel van korte gedetailleerde begeleidingsplannen (feed forward), in de volgende aandachtgebieden:

  • Psychisch/sociaal welbevinden
  • Lichamelijk welbevinden
  • Veiligheid
  • Huisvesting
  • Huishouding/zelfzorg
  • Financiën
  • Dagbesteding/dagstructuur.

Dit wil STEH bereiken door het aanbieden van zorg op maat –individueel en groepsgewijs- en gezamenlijke activiteiten, gekoppeld aan een zelfstandige huurwoning in project Binnendoor te Hilversum.

Deze combinatie van wonen en zorg geeft zicht op de mogelijkheden van de individuele bewoner en zal leiden tot de hoogst haalbare zelfstandigheid.

Uitgaande van normale tot hoge intelligentie, wordt een eigen verantwoordelijkheid verwacht. De begeleiding stimuleert de eigen verantwoordelijkheid van de bewoners.

Uitgangspunt is begeleiding vanuit mogelijkheden en niet vanuit beperkingen van de bewoner.

De zorg op maat zal bestaan uit een basispakket voor iedereen (aanwezigheid en gezamenlijke activiteiten), daarnaast is er ruimte voor het individuele deel (persoonlijke begeleiding). Overige budgetruimte in het PGB kan aangewend worden voor aanvullende ondersteuning en begeleiding, in overleg met de persoonlijke begeleider.

Naast de individuele zorg is er een ondersteuningsplan voor de groep als geheel ontwikkeld, gericht op groepsinteractie, het aanleren van vaardigheden en gezamenlijke activiteiten.
Deelnemen aan gezamenlijke activiteiten is altijd op basis van vrijwilligheid van de bewoners, maar de begeleiders stimuleren deelname nadrukkelijk en hanteren daarbij bijvoorbeeld de 3x kloppen methodiek of vergelijkbare benaderingen.

STEH meet jaarlijks bij bewoners, ouders en begeleiders de tevredenheid over de gang van zaken. De afgelopen jaren laten een hoge tevredenheidsscore zien met een tendens naar een nog hogere score. Mede op basis van deze metingen wordt bepaald op welke aspecten aandacht in het opleidingsplan van de begeleiding vragen.

Elke bewoner krijgt een persoonlijk begeleider toegewezen. Bewoner en persoonlijk begeleider hebben wekelijks een (individueel) contactmoment, waarin gesproken wordt over actuele zaken en gewerkt wordt aan gestelde doelen of uitgesproken wensen. De contactmomenten kunnen ook gevuld worden met praktische zaken. De begeleiders werken nauw samen met ouders volgens de methodiek van (werken in) de driehoek van Chiel Egberts. Eventueel is inschakeling van andere deskundigen zoals een orthopedagoog of jobcoach mogelijk.

Woningaanbod